نرخ دیه سال 1402

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان

۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان

۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان

۷-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان

۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۱۰-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان

۱۱-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۱۳-چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان

۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۱۵-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان

۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰تومان

۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان

۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان

۱۹-یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان

۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان

۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان

۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان

۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان

۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان

۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان

۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان

۲۹-دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۰-دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۱-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۳-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۵-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۷-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۹-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان

۴۱- هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان

۴۳-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان

۴۵- ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۴- حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۵-دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۶-متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۷-سمحاق(چهار شتر)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۸-موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۹-هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۰-منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان

۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان

۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان

۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان

۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب هستندکه در این ۴ماه دیه کامل  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان است۰

شما با استفاده از این جدول میتوانید هر دادنامه ای که از سوی دادگاهها صادر میشود ودیه در آن مرقوم شده است مبلغ ریالی دقیق آنرا محاسبه کنید.