قطع همكاری شركت های بیمه با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه

محمدجواد آقاجری، طی بخشنامه ای شرکت های بیمه را از همکاری با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه...

بیشتر بخوانید